Quan?

15-24 de març de 2021

on?

https://preinscripcio.gencat.cat/

Qui?

Pare, mare o tutor/a legal

com?

Mitjançant una eina d’identificació digital, com pot ser la T-CAT, el DNI electrònic, el sistema Cl@ve o l’IdCat Mòbil.

Documentació necessària

Sol·licitud de preinscripció curs 21-22

El llibre de família o bé altres documents relatius a la filiació

DNI del pare, mare o el tutor o la tutora que presenta la sol·licitud

Documentació per obtenir punts

Si la família percep la renda garantida de ciutadania: l’acreditació de ser-ne beneficiària.

Títol de família nombrosa o monoparental.

Certificat o títol de discapacitat igual o superior al 33% del d’alumne/a, tutor/a, germà o germana.

En el cas que l’adreça que figuri en el DNI no coincideixi amb la del full de sol·licitud, fotocòpia del certificat d’empadronament o volant de convivència on ha de constar l’adreça del domicili familiar.

Calendari previst

  • Presentació de la sol·licitud de preinscripció: Educació Infantil de segon cicle i educació primària:
    del 15 al 24 de març de 2021.
  • Publicació de la llista de sol·licituds provisional obtinguda: 19 d’abril de 2021 (es poden
    presentar reclamacions electrònicament, en cas de desacord del 20 al 26 d’abril)
  • Publicació de la llista ordenada de sol·licituds: 7 de maig de 2021.
  • Publicació de la llista d’alumnes admesos en cada centre i la llista d’espera: 7 de juny de 2021.
  • Matrícula: Del 14 al 18 de juny de 2021.

Per a més informació accedeix al tríptic per a les preinscripcions i matrícula.

En cas de dubtes, dificultats o necessitat d’assessorament per omplir la documentació de la preinscripció escolar podeu: