Educació Primària (6-12 anys)

Alumnes críticscompromesoscompetentsautònomsempàtics

Dins l’etapa d’Educació Primària, donem eines als nostres alumnes perquè aquests esdevinguin ciutadans crítics i compromesos amb la societat. A l’escola, potenciem el treball de les emocions i un aprenentatge significatiu i crític.

Aquesta etapa té la finalitat de proporcionar a tots els alumnes els elements necessaris que els permetin l’adquisició de les competències bàsiques, desenvolupar les seves capacitats i assolir l’èxit escolar. Potenciem les habilitats perquè els alumnes aprenguin a ser, a conviure, a conèixer i a fer.

Treballem per formar alumnes autònoms, amb criteri, iniciativa, motivació mantenint una actitud d’esforç i superació. Per aconseguir-ho, potenciem l’ús de metodologies actives on l’alumne és el centre del procés d’ensenyament-aprenentatge: treball per projectes, projectes interdisciplinaris, activitats d’experimentació, de manipulació i de recerca. També impulsem l’ús de les noves tecnologies com a eines de suport dels aprenentatges.

Les activitats acadèmiques s’acompanyen de sortides, xerrades, activitats culturals… que complementen el currículum, relacionen l’escola amb l’entorn social i natural i ajuden a l’alumne a entendre el món que l’envolta.

Donem molta importància a les emocions, per això, el contacte i la proximitat amb les famílies esdevé un element clau pel desenvolupament de l’infant.