Quan?

6-20 de març de 2023

on?

https://preinscripcio.gencat.cat/

Qui?

Pare, mare o tutor/a legal

com?

Mitjançant una eina d’identificació digital, com pot ser la T-CAT, el DNI electrònic, el sistema Cl@ve o l’IdCat Mòbil.

Documentació necessària

Sol·licitud de preinscripció curs 24-25

El llibre de família o bé altres documents relatius a la filiació

DNI del pare, mare o el tutor o la tutora que presenta la sol·licitud

Documentació per obtenir punts

Si la família percep la renda garantida de ciutadania: l’acreditació de ser-ne beneficiària. (15 punts)

Títol de família nombrosa o monoparental. (10 punts)

Certificat o títol de discapacitat igual o superior al 33% del d’alumne/a, tutor/a, germà o germana. (15 punts)

En el cas que l’adreça que figuri en el DNI no coincideixi amb la del full de sol·licitud, fotocòpia del certificat d’empadronament o volant de convivència on ha de constar l’adreça del domicili familiar.

Germans o germanes que ja estan estudiant al centre sol·licitat. (50 punts)

Domicili habitual de la família dins la zona educativa del centre escolar. (30 punts)

Ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre triat. (20 punts)

Pare, mare o el tutor o tutora legal treballant al centre educatiu. (10 punts)

Quan l’alumne o alumna es troba en situació d’acolliment familiar. (10 punts)

Condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme. (10 punts)

Calendari previst

 • Oferta inicial de places escolars: 5 de març de 2024.
 • Presentació de la sol·licitud de preinscripció: Educació Infantil de segon cicle i educació primària:
  del 6 al 20 de març de 2024.
 • Presentació de la documentació: fins el 22 de març.
 • Publicació de la llista de sol·licituds provisional obtinguda: 17 d’abril de 2024.
 • Presentació de reclamacions: del 17 al 22 d’abril de 2024.
 • Publicació de la llista ordenada de sol·licituds: 25 d’abril de 2024.
 • Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts: 30 d’abril de 2024.
 • Ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada a cap centre: del 29 al 31 de maig de 2024.
 • Oferta final de places escolars (definitiva): 7 de juny de 2024.
 • Publicació de la llista d’alumnes admesos en cada centre i la llista d’espera: 10 de juny de 2024.
 • Matrícula: del 18 al 26 de juny de 2024

Codi Identificatiu de l’Infant

Per a més informació accedeix al tríptic per a les preinscripcions i matrícula.

En cas de dubtes, dificultats o necessitat d’assessorament per omplir la documentació de la preinscripció escolar podeu: