Quan?

6-20 de març de 2023

on?

https://preinscripcio.gencat.cat/

Qui?

Pare, mare o tutor/a legal

com?

Mitjançant una eina d’identificació digital, com pot ser la T-CAT, el DNI electrònic, el sistema Cl@ve o l’IdCat Mòbil.

Documentació necessària

Sol·licitud de preinscripció curs 23-24

El llibre de família o bé altres documents relatius a la filiació

DNI del pare, mare o el tutor o la tutora que presenta la sol·licitud

Documentació per obtenir punts

Si la família percep la renda garantida de ciutadania: l’acreditació de ser-ne beneficiària. (15 punts)

Títol de família nombrosa o monoparental. (10 punts)

Certificat o títol de discapacitat igual o superior al 33% del d’alumne/a, tutor/a, germà o germana. (15 punts)

En el cas que l’adreça que figuri en el DNI no coincideixi amb la del full de sol·licitud, fotocòpia del certificat d’empadronament o volant de convivència on ha de constar l’adreça del domicili familiar.

Germans o germanes que ja estan estudiant al centre sol·licitat. (50 punts)

Domicili habitual de la família dins la zona educativa del centre escolar. (30 punts)

Ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre triat. (20 punts)

Pare, mare o el tutor o tutora legal treballant al centre educatiu. (10 punts)

Quan l’alumne o alumna es troba en situació d’acolliment familiar. (10 punts)

Condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme. (10 punts)

Calendari previst

 • Oferta inicial de places escolars: Properament us infromarem.
 • Presentació de la sol·licitud de preinscripció: Educació Infantil de segon cicle i educació primària:
  del 6 al 20 de març de 2023.
 • Presentació de la documentació: Properament us infromarem.
 • Publicació de la llista de sol·licituds provisional obtinguda: Properament us infromarem.
 • Presentació de reclamacions: Properament us infromarem.
 • Publicació de la llista ordenada de sol·licituds: Properament us infromarem.
 • Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts: Properament us infromarem.
 • Ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada a cap centre: Properament us infromarem.
 • Publicació de la llista d’alumnes admesos en cada centre i la llista d’espera: Properament us infromarem.
 • Oferta final de places escolars (definitiva): Properament us infromarem.
 • Matrícula: del 20 al 28 de juny de 2023

Codi Identificatiu de l’Infant

Per a més informació accedeix al tríptic per a les preinscripcions i matrícula.

En cas de dubtes, dificultats o necessitat d’assessorament per omplir la documentació de la preinscripció escolar podeu: