Quan?

7-21 de març de 2021

on?

https://preinscripcio.gencat.cat/

Qui?

Pare, mare o tutor/a legal

com?

Mitjançant una eina d’identificació digital, com pot ser la T-CAT, el DNI electrònic, el sistema Cl@ve o l’IdCat Mòbil.

Documentació necessària

Sol·licitud de preinscripció curs 22-23

El llibre de família o bé altres documents relatius a la filiació

DNI del pare, mare o el tutor o la tutora que presenta la sol·licitud

Documentació per obtenir punts

Si la família percep la renda garantida de ciutadania: l’acreditació de ser-ne beneficiària. (15 punts)

Títol de família nombrosa o monoparental. (10 punts)

Certificat o títol de discapacitat igual o superior al 33% del d’alumne/a, tutor/a, germà o germana. (15 punts)

En el cas que l’adreça que figuri en el DNI no coincideixi amb la del full de sol·licitud, fotocòpia del certificat d’empadronament o volant de convivència on ha de constar l’adreça del domicili familiar.

Germans o germanes que ja estan estudiant al centre sol·licitat. (50 punts)

Domicili habitual de la família dins la zona educativa del centre escolar. (30 punts)

Ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre triat. (20 punts)

Pare, mare o el tutor o tutora legal treballant al centre educatiu. (10 punts)

Quan l’alumne o alumna es troba en situació d’acolliment familiar. (10 punts)

Condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme. (10 punts)

Calendari previst

 • Oferta inicial de places escolars: Publicació del nombre de places escolars per centre i curs el 4 de març de 2022
 • Presentació de la sol·licitud de preinscripció: Educació Infantil de segon cicle i educació primària:
  del 7 al 21 de març de 2022.
 • Presentació de la documentació: del 22 al 23 de març de 2022.
 • Publicació de la llista de sol·licituds provisional obtinguda: 21 d’abril de 2022.
 • Presentació de reclamacions: del 22 al 28 d’abril de 2022.
 • Publicació de la llista ordenada de sol·licituds: 3 de maig.
 • Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts: 9 de maig de 2022.
 • Ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada a cap centre: del 27 de maig a l’1 de juny de 2022.
 • Publicació de la llista d’alumnes admesos en cada centre i la llista d’espera: 10 de juny.
 • Oferta final de places escolars (definitiva): 9 de juny.
 • Matrícula: del 21 al 29 de juny de 2022.

Codi Identificatiu de l’Infant

Per a més informació accedeix al tríptic per a les preinscripcions i matrícula.

En cas de dubtes, dificultats o necessitat d’assessorament per omplir la documentació de la preinscripció escolar podeu: